โครงการ The town

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูปซิกม่าทรัส (Sigmatruss)