โครงการ The Vision

โครงการ The Vision

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss