โครงการเดอะเลค พัทยา (The Lake)

โครงการ The Lake  พัทยา

ใช้โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป Sigmatruss