โครงหลังคาสำเร็จรูป

แผนผังแสดงลำดับการทำงานของซิกมาทรัส

การออกแบบของบริษัท ซิกม่าทรัส

 • ออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป โดยโปรแกรมสำเร็จรูปจากต่างประเทศ

 • สามารถออกแบบเพื่อรองรับแบบหลังคาได้หลายรูปแบบ

 • มีการคำนวณที่ชัดเจนและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ใช้หลักการ  “BEST” ในการออกแบบ กล่าวคือ

 • Beauty ความสวยงาม

 • Economical ความประหยัด

 • Safety ความปลอดภัย

 • Topicality ความทันสมัย

การติดตั้ง (Installation)

มาตรฐาน / ข้อกำหนด งานติดตั้งโครงสำเร็จรูป ซิกม่าทรัส (Sigma Truss)

 

1. บริเวณการติดตั้งต้องยึดด้วยสกรูอย่างน้อย  3 ตัว/จุด

2. การออกแบบทรัสจะมีสแปนเสาที่กว้างได้สูงสุด 8 เมตร

3. ระยะวางโครงถัก (Truss) วัสดุมุงทั่วไปกำหนดให้ ไม่เกิน 1.30 เมตร(สามารถขยายได้ขึ้นอยู่กับขนาดแป)

4. ระยะวางโครงถัก (Truss) ใน กรณี แผ่นเมทัลชีทกำหนดให้ ไม่เกิน 1.60 เมตร

5. บริเวณรอยตัดบาก และการเจาะรูผิดพลาด ต้องเก็บงานด้วยสีสเปรส์

6. การตัดโครงถัก(Truss) ที่หน้างาน ต้องตัดให้ได้ขนาด ตามมาตรฐานการติดตั้งในแต่ละจุด

7. ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกวันหลังเลิกงาน

  เงื่อนไขและขอบเขตการรับประกัน
 

 • ต้องดำเนินการติดตั้งโดยบริษัทฯ  ใช้สินค้าและอุปกรณ์ “Sigma Truss” เท่านั้น 

 • ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จหากมีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลังคา หรือพื้นที่ติดตั้ง บริษัทฯ ขอปฏิเสธความ รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและให้ถือว่าหนังสือรับประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดทันที

 • หากเกิดความเสียหายจากการติดตั้ง บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข

 • การรับประกันดังกล่าว ไม่รวมกรณีเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือภัยธรรมชาติ

บริษัท ซิกม่าสตีล 2011 จำกัด

9/10 ม.1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร.

คุณแอร์

คุณยุ้ย

 • p3
 • p1
 • p2

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป

รูปแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป โครงสร้างหลังคา โครงเหล็กทรัส sigmatruss ซิกม่าทรัส