top of page

โครงหลังคาสำเร็จรูป

แผนผังแสดงลำดับการทำงานของซิกมาทรัส
cats.jpg

การออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูปของบริษัท ซิกม่าทรัส

 • ออกแบบโครงหลังคาสำเร็จรูป โดยโปรแกรมสำเร็จรูปจากต่างประเทศ

 • สามารถออกแบบเพื่อรองรับแบบหลังคาได้หลายรูปแบบ

 • มีการคำนวณที่ชัดเจนและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ใช้หลักการ  “BEST” ในการออกแบบ กล่าวคือ

 • Beauty ความสวยงาม

 • Economical ความประหยัด

 • Safety ความปลอดภัย

 • Topicality ความทันสมัย

การออกแบบ โครงหลังคาสำเร็จรูป.jpg
การออกแบบ โครงหลังคา.jpg

การติดตั้ง (Installation)

มาตรฐาน / ข้อกำหนด งานติดตั้งโครงสำเร็จรูป ซิกม่าทรัส (Sigma Truss)

 

1. บริเวณการติดตั้งต้องยึดด้วยสกรูอย่างน้อย  3 ตัว/จุด

2. การออกแบบทรัสจะมีสแปนเสาที่กว้างได้สูงสุด 8 เมตร

3. ระยะวางโครงถัก (Truss) วัสดุมุงทั่วไปกำหนดให้ ไม่เกิน 1.30 เมตร(สามารถขยายได้ขึ้นอยู่กับขนาดแป)

4. ระยะวางโครงถัก (Truss) ใน กรณี แผ่นเมทัลชีทกำหนดให้ ไม่เกิน 1.60 เมตร

5. บริเวณรอยตัดบาก และการเจาะรูผิดพลาด ต้องเก็บงานด้วยสีสเปรส์

6. การตัดโครงถัก(Truss) ที่หน้างาน ต้องตัดให้ได้ขนาด ตามมาตรฐานการติดตั้งในแต่ละจุด

7. ทำความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกวันหลังเลิกงาน

รูปภาพ1.jpg

  เงื่อนไข และขอบเขตการรับประกัน
 

 • ต้องดำเนินการติดตั้งโดยบริษัทฯ  ใช้สินค้าและอุปกรณ์ “Sigma Truss” เท่านั้น 

 • ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จหากมีการต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลังคา หรือพื้นที่ติดตั้ง บริษัทฯ ขอปฏิเสธความ รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและให้ถือว่าหนังสือรับประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดทันที

 • หากเกิดความเสียหายจากการติดตั้ง บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข

 • การรับประกันดังกล่าว ไม่รวมกรณีเกิดการชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือภัยธรรมชาติ

bottom of page